image

Algemene voorwaarden Seodvize

Seodvize is een merknaam van Expert Group bvba.

Art. 1: Toepasselijkheid:

1.1 Elke levering van goederen en of diensten door Expert Group bvba wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Elke bestelling omvat de aanvaarding vanwege de cliënt en de afstand zich op zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen.
1.2 Deze algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden door Expert bvba conform de noodwendigheden van de te leveren goederen en diensten. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Expert Group bvba (www.seodvize.be) of bij vermelding ervan op uw offerte, factuur of overeenkomst.
1.3 Elke klant wordt geacht, door het feit dat hij een bestelling doorgeeft, kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
1.4 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.
1.5 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden volgens de wet nietig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de onderlinge samenhang zich hiertegen zou verzetten. Enkel de nietige bepalingen zullen dan als niet geschreven worden beschouwd.

Art. 2: Offertes, bestellingen en prijzen

2.1 Bij aanvraag van een offerte voor diensten worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven, tenzij anders vermeld op de offerte. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigheid van de overeenkomst, of enige schadevergoeding of andere compensatie.
2.2 Alle offerten zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
2.3 Bij goedkeuring van een offerte, zowel schriftelijk, per brief of per e-mail, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dient het volledige bedrag (tenzij akkoord met anders vermeld percentage) in onze ontvangst te zijn alvorens van start zal worden gegaan met de uitvoering van onze diensten.
2.4 Expert Group bvba behoudt zich het recht om de prijzen van de diensten en producten te allen tijde te wijzigen. Dit geldt niet voor lopende diensten.
2.5 Expert Group bvba behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, onvoldoende capaciteit beschikbaar of problemen bij vorige orders.

Art. 3: Facturen

3.1 In geval van annulering na schriftelijke goedkeuring van de offerte, dient de opzegging te gebeuren via aangetekend schrijven.
3.2 De facturen zijn steeds betaalbaar en zonder disconto tenzij bedongen op de voorzijde. De facturen zijn ten laatste betaalbaar de 20e dag na factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning, in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, ten bedrage van 1% per maand, met zich mee, alsook een schadevergoeding van 10% op het nog openstaande factuurbedrag. Indien de facturen niet tijdig worden betaald, is Expert Group bvba gerechtigd om de verdere levering van goederen of diensten te schorsen tot alle openstaande facturen zullen zijn aangezuiverd.
3.3 Rekening houdende met de geleverde goederen of diensten kunnen er tussentijdse facturen opgesteld worden. Expert Group bvba houdt zich het recht voor om een maximum openstaand factuurbedrag te bepalen, afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare goederen en/of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de openstaande factuur of facturen.
3.4 Reclamaties moeten, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen met aangetekende brief na de levering of beëindiging van de werken geschieden.

Art. 4: Uitvoering

4.1 Expert Group bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Expert Group bvba zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Expert Group bvba kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
4.2 Expert Group bvba heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Expert Group bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Expert Group bvba worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Expert Group bvba zijn verstrekt, heeft Expert Group bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Expert Group bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4.5 Voor de implementatie van linkbuilding opdrachten is Expert Group bvba afhankelijk van de medewerking van derde partijen. Expert Group bvba heeft geen controle over hoe de links geplaatst worden door deze derde partijen, ook niet over de inhoud van de websites waar deze links worden geplaatst en het online blijven van deze links. Bewijslast behoort tot de klant om ervoor te zorgen dat de links worden geplaatst in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. Expert Group bvba zal alleen zorgen voor kwaliteitsborging zover links worden geplaatst op basis van hun eigen normen. Expert Group bvba vrijwaart zich voor enige schade als gevolg van link building activiteiten.

Artikel 5: Voltooiing

5.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Expert Group bvba niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.
5.2 Indien Expert Group bvba verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Expert Group bvba de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6: Intellectuele eigendommen

6.1 De prijsaanbiedingen, studies, projecten, facturen, documenten alsook de modellen, schetsen, interpretaties, schikkingen, ideeën enz. welke ook de gebruikte technieken zijn, blijven in elk geval uitsluitend eigendom van Expert Group bvba, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en mogen onder geen enkel voorwendsel, noch gedeeltelijk, noch in haar geheel aan derden meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Expert Group bvba.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Expert Group bvba

7.1 Expert Group bvba is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal Expert Group bvba in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder o.a. indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met, of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten. In alle geval is de aansprakelijkheid van Expert Group bvba beperkt tot 10% van het betaalde factuurbedrag. De inhoud van gegevens en publicaties die met behulp van de goederen en/of diensten van Expert Group bvba worden verspreid, blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant, en Expert Group bvba wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan Expert Group bvba aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gegevens of publicaties.
7.2 Expert Group bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor defecten, storingen of vertragingen bij het verstrekken van de informatie, noch voor tekortkomingen die te wijten zijn aan factoren die aan de controle van Expert Group bvba ontsnappen, zoals onder meer problemen die te wijten zouden zijn aan het netwerk Internet. Technische defecten aan computer, modem of telefoonlijn vallen evenmin onder de verantwoordelijkheid van Expert Group bvba.
7.3 De terbeschikkingstelling van en de mededeling die de klant doet van gegevens over het internet gegevens met behulp van de geleverde goederen en/of diensten, gebeurt steeds op eigen risico. De opdrachtgever dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informatiecriminaliteit. Expert Group bvba kan hierover advies verlenen.

Art. 8: Rechtsgebied

8.1 De offerte of overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval er een onenigheid of betwisting tussen ontstaat, zullen beide partijen alles in het werk stellen om de zaak minnelijk te regelen. Bij gebreke aan minnelijk akkoord zullen geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk.